VERKOOPSVOORWAARDEN

Verkoopsvoorwaarden van Realisten - Qalibrate Bv

Om misverstanden te vermijden vermelden we op deze pagina in het bijzonder de verkoopsvoorwaarden en de beperkingen van de diensten van Realisten - Qalibrate Bv.

Door het geven van een opdracht, gaat de klant akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Alle facturen uitgaande van Qalibrate Bv zijn contant (i.e. onmiddellijk en zonder uitstel) te betalen en dit zonder kortingen, tenzij anders overeengekomen, op de financiële rekening(en) op de facturen vermeld. De aanvaarding van wissels heeft geen schuldvordering tot gevolg. Alle geafficheerde prijzen zijn inclusief Btw. 2. De expertiseverslagen worden pas geleverd na de betaling van de volledige dienstvergoeding door alle lasthebbende partijen. 3. In geval betaling wordt toegestaan na aflevering van het expertiseverslag, zijn ook de desbetreffende factuur contant te betalen en dit zonder kortingen, tenzij anders overeengekomen. Een laattijdige betaling zal een intrest met zich meebrengen van 15% vanaf de vervaldag. Deze intrest is van rechtswege verschuldigd door het overschrijden van de betalingsdatum zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien ook na een schriftelijke aanmaning geen betaling volgt binnen de 10 dagen, dan zal het bedrag van de factuur degressief worden verhoogd met een onherleidbare schadevergoeding als volgt berekend : 15% op de eerste schijf van 12.500 EUR, 10% op hetgeen de 12.500 EUR overschrijdt, met een minimum van 125 EUR. 4. Indien de cliënt een factuur of wissel niet heeft betaald op de vervaldatum, behoudt Qalibrate Bv zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of prestaties te verrichten en dit zonder enige voorafgaande verwittiging. Er zal geen recht op verhaal zijn, noch op recht op schadevergoeding vanwege de cliënt voor deze stopzetting, noch voor vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiend uit deze stopzetting. Qalibrate Bv heeft integendeel het recht schadevergoeding te vorderen van de cliënt wegens stopzetting van de werken en leveringen, meer bepaald een forfaitaire vergoeding van 50% van het factuurbedrag van de resterende opdrachten. 5. Indien de cliënt binnen de 8 dagen na de ontvangst van het verslag van de expert van Qalibrate Bv schriftelijk geen opmerkingen formuleert over de expertise, wordt dit als een akkoord beschouwd van de cliënt met de ontvangen levering en dienstverlening. Indien partijen binnen de 8 dagen na ontvangst van het verslag van de plaatsbeschrijving door de expert van Qalibrate Bv geen opmerkingen formuleren, worden beide partijen beschouwd zich akkoord te verklaren met de inhoud van het verslag van de plaatsbeschrijving. Opmerkingen aan het adres van Qalibrate Bv over de inhoud van het verslag van de plaatsbeschrijving kunnen slechts aan het verslag toegevoegd worden indien partijen zich beiden schriftelijk akkoord verklaren met deze opmerkingen. Het is aan partijen OFWEL om dit onderlinge en schriftelijke akkoord over de opmerkingen over de inhoud van het verslag van de plaatsbeschrijving te bereiken vooraleer de opmerkingen over te maken aan Qalibrate Bv, OFWEL is het aan de (ver)huurder om een aangetekend schrijven met bijkomende verklaring te richten aan de (ver)huurder waarmee de tegenpartij zich akkoord verklaart door niet op het schrijven te antwoorden. 6. Om geldig te zijn, moeten klachten binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden bij Qalibrate Bv. Bij ontstentenis van een schriftelijk ingediende klacht binnen de acht dagen na levering, worden leveringen en dienstverlening als aanvaard beschouwd. 7. Opmerkingen of aanvullingen vanwege partners of partijen bij plaatsbeschrijvingen worden niet als klachten beschouwd en zijn bijgevolg geen geldige reden om de betaling van de facturen van Qalibrate Bv uit te stellen. 8. De formulering van opmerkingen of aanvullingen daargelaten wordt de betaling van een factuur voor een expertise of dienstverlening van Qalibrate Bv aangezien als een bewijs van aanvaarding van de expertise door de cliënt. 9. Qalibrate Bv is bij vermeende schade of tekortkomingen aan een expertise of verslag enkel aansprakelijk tot de aan de cliënt gefactureerde kost van de uitgevoerde expertise en niet voor een hoger bedrag. Kosten voor herstelling of onderhoud die zich voor zouden doen na verkoop of verhuur van een goed na een interventie door Qalibrate Bv kunnen nooit verhaald worden op Qalibrate Bv noch op de expert die in opdracht van Qalibrate Bv de expertise uitvoerde. 10. De expertises van Qalibrate Bv zijn steeds een visuele inspectie - een inspectie van wat zichtbaar is - of gebaseerd op een visuele inspectie - van wat zichtbaar is - van de delen van een goed die zonder hulpmiddelen bereikbaar zijn en zonder technische testen van constructies of installaties behalve bij keuring riolering, keuring elektriciteit en stookolietankkeuring waar de expert van dienst wel technishe tests uitvoert. 11. Enkel de delen van het goed die toegankelijk zijn worden geïnspecteerd. Daken en kelders worden enkel geïnspecteerd vanop het maaiveld voor zover het dak vanop die afstand visueel duidelijk zichtbaar is en verder van binnenuit het goed : bij twijfel over de kwaliteit van een specifiek aspect van een goed is het aan te raden een aannemer te raadplegen om een zicht te krijgen op concrete kosten voor onderhoud of herstelling. Het is sowieso aan te raden om specifieke technische installaties en ook het dak van een goed apart na te laten kijken door een gespecialiseerd aannemer en dat los van een aankoopkeuring. 12. Het is van belang om als cliënt alle beschikbare documentatie grondig door te nemen en zeker om de bouwplannen van het goed grondig te bekijken om zodoende zichzelf volledig en grondig te informeren over alle aspecten van het goed in kwestie. De bestelling van een expertise bij Qalibrate Bv ontslaat de cliënt m.a.w. niet van zijn onderzoeksplicht ter zake. 13. Indien deze documentatieset - o.a. de plannen van het goed - onvolledig is en niet volledig overgemaakt werd voor aanvang van de expertise, kan de expert niet de nodige vaststellingen doen. Een externe expertise kan de informatie uit de documentatieset niet vervangen. 14. Een expertise is nooit een goedkeuring of afkeuring van een goed : het is een expertise van de zichtbare staat van een goed op basis van de kennis en ervaring van de expert die zich daarvoor baseert op de aanwezige beschikbare informatie waarbij de kandidaat (ver)koper of (ver)huurder ongeacht de expertise de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar beslissing om over te gaan tot een transactie van een goed. 15. Het is achteraf niet mogelijk om Qalibrate Bv of de uitvoerende expert van een expertise verantwoordelijk te stellen voor verborgen gebreken of kosten voor onderhoud of herstellingen. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de (ver)koper, (ver)huurder en of de bemiddelaar of makelaar om de (ver)koper of (ver)huurder te informeren over alle bekende zichtbare en verborgen gebreken. 16. Een schriftelijk verslag vormt samen met de feedback gedaan aan de cliënt ter plaatse de volledige opinie van de expert over het goed. Het kan zijn dat niet alle mondeling besproken aspecten, aanbevelingen of opmerkingen besproken worden in het schriftelijke verslag. 17. Qalibrate Bv heeft het recht de expertiseverslagen anoniem, d.w.z. zonder identificatie van de cliënt of zijn opdrachtgever, te delen met derden. 18. Expertises kunnen tot 24h voor uitvoering kosteloos geannuleerd worden. Annulaties van expertises op minder dan 24h voor uitvoering zijn enkel kosteloos indien het gaat om overmacht daarin begrepen overlijden van aanvrager, opname in ziekenhuis of verpleeginstelling van de aanvrager, vrijheidsberoving van de aanvrager, faillissement van de aanvrager of gewijzigde beschikbaarheid van het te expertiseren pand wegens verkoop van of beslag op het te expertiseren vastgoed. In alle andere gevallen is de annulatie ongeldig en is opdrachtgever verplicht de door Qalibrate Bv aangeduide vergoeding van 150 euro per bestelde expertise te betalen. 19. Voor de bepaling van de expertisekost baseert Qalibrate zich op de door de opdrachtgever opgegeven te controleren oppervlaktes. Voor alle expertises is de te controleren oppervlakte de som, per bouwlaag, van alle oppervlaktes van alle vertrekken die geëxpertiseerd dienen te worden. Voor controle van losstaande bijgebouwen (garages, schuren …) en bijkomende installaties (zwembaden, …) worden extra kosten aangerekend. Indien na uitvoering van de expertise blijkt dat de door de expert opgemeten en dus gecontroleerde oppervlakte groter is dan deze door de opdrachtgever opgegeven bij bestelling, dient de opdrachtgever een hoger bedrag te betalen dan aangegeven bij de bevestiging op het bestelformulier. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een bijkomende of aangepaste factuur. De opdrachtgever bevestigt de totaal gecontroleerde oppervlakte van de expertise door ondertekening van de aanwezigheidslijst die door de expert wordt voorgelegd. Door ondertekening van de aanwezigheidslijst bevestigd de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger tevens zijn of haar akkoord met te betalen expertisekost volgens factuur en met de verkoopsvoorwaarden in hun geheel. 20. Qalibrate Bv voert haar expertises standaard uit op weekdagen tussen 08u00 en 17u00. Voor expertises op weekdagen na 18u00, op zaterdag en op zondag rekent Qalibrate bijkomende kosten aan : expertises op weekdagen na 18u00 + 95 euro, expertises op zaterdag +145 euro, expertises op zondag +195 euro. 21. Het meegedeelde aanvangsuur van de expertise is indicatief. Door overmacht kan expert steeds later zijn dan voorzien. Indien de expert kan voorzien dat hij te laat zal zijn, zal u verwittigd worden. De expert heeft vanaf het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise zonder enige verwittiging steeds 1 volledig uur de tijd om zich op de locatie van de expertise aan te melden. Aanmeldingen binnen het uur na het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise worden beschouwd als op tijd te zijn. Indien de cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt locatie van de expertise verlaat binnen het uur na het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise is de cliënt verplicht de volledige kost van de expertise te betalen zoals voorzien in de verkoopsvoorwaarden van Qalibrate Bv. 22. De expert besteed de nodige tijd ter plaatse aan het bezoek van het vastgoed op basis van de toegankelijkheid en de kenmerken van het te expertiseren vastgoed, de (voor)kennis van de expert ter zake, de beschikbare documentatie in het dossier van het te expertiseren goed en het doel van de opdracht. Het komt enkel de expert toe te bepalen hoeveel tijd hij of zij ter plaatse besteed om de nodige vaststellingen te doen. 23. Indien de omstandigheden het toelaten, ontvang de cliënt voorafgaand aan de opdracht vragen of een vragenlijst van de expert. Dergelijke vragen of vragenlijsten informeren niet alleen cliënt en de expert maar brengen ook relevante informatie naar voren die belangrijk is voor een goede realisatie van de opdracht en die vaak niet op een andere manier of niet voldoende snel in het raam van de uitvoering van de opdracht bekomen kan worden. De cliënt is er toe gehouden om maximaal alle vragen of vragenlijsten te beantwoorden en alle mogelijke hem of haar bekende informatie over te maken aan de expert ter facilitering van de uitvoering van de opdracht. Cliënten die verzaken aan hun informatieplicht plegen obstructie jegens de opdracht en de uitvoerder van de opdracht met als gevolg dat zij zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor het resultaat van de opdracht. Dergelijke cliënten verliezen bijgevolg elk recht tot het formuleren van klachten betreffende de inhoud of het ereloon van de opdracht of de expert die de opdracht uitvoerde. 24. De afleveringskosten per verslag bedragen 9,85 euro per aflevering via de brievenpost. De kosten voor de extra verzending van een reeds verzonden verslag bedragen 25 euro. 25. De kosten voor de opname van de meterstanden van de nutsvoorzieningen bedragen 25 euro. 26. De kosten voor de verzending, deponering, ophaling of afhaling van sleutels bedraagt 75 euro. 27. De kosten voor het opnieuw inplannen van een opdracht, op vraag van de cliënt, na de originele bevestiging van datum en tijdstip door Qalibrate Bv aan de cliënt, bedraagt 55 euro. 28. De kosten voor de vertaling van een verslag of voor de aflevering van tweetalige verslagen (vb. NL voor huurder en FR voor verhuurder) bedragen 45 euro per pagina met een minimum van 455 euro per expertise. Bij plaatsbeschrijvingen wordt deze kost verdeeld tussen huurder en verhuurder. 29. Tarief voor schattingen in opdracht van derden. Het ene goed is het andere niet en dat geldt net zo voor schattingen, waardebepalingen en taxaties. Door het akkoord van de cliënt met de schatting gaat de cliënt akkoord met de prijs van de schatting uitgevoerd door Realisten. Naargelang de samenstelling van het goed kan de prijs van de schatting afwijken van de gestelde basisprijs van de opdracht, de informatie hierover is partijen bij de opdracht van de schatting vaak niet bekend! Het tarief van een schatting is per gebouweenheid en of per kadastraal nummer. Een gebouweenheid wordt gebruikt voor private bewoning, handel of professionele activiteiten zoals een huis, appartement, studio, kantoor of handelsruimte of onderdeel daarvan. Een gebouweenheid wordt apart gebruikt of verhuurd, en of heeft een apart EPC, en of apart kadastraal nummer en of een apart busnummer en of toegang. Het is voldoende dat een van bovenstaande kenmerken zich voordoet om een afwijkend tarief voor de schatting te verrechtvaardigen. Het voorkomen van één van de de bovenstaande kenmerken vereist immers vaak een aparte berekening om de waarde van een deel van het goed correct in te kunnen inschatten door de door ING erkende expert. Een basisakte is niet noodzakelijk om aan de definitie van een gebouweenheid te voldoen. 30. De specifieke verkoopsvoorwaarden voor aankoop- en verkoopmakeling worden beschreven in de wettelijk verplichte schriftelijk gesloten overeenkomst voor aanvang van opdracht tot bemiddeling bij aankoop of verkoop. 31. Tenzij men bij verkoopsbemiddeling van vastgoed kiest voor een all-in formule worden de kosten voor de wettelijk verplichte documentatie steeds apart aan de opdrachtgever van de makelingsopdracht gefactureerd en dit los van de verkoop van het goed in kwestie. Indien er geen verkoop gerealiseerd wordt ontvangt de opdrachtgever dan ook de bundel met alle wettelijk verplichte documentatie van het goed zonder enige meerkost. 32. De nietigheid van één van de verkoopsvoorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn. 33. Voor het beslechten van geschillen i.v.m. deze verkoopsvoorwaarden van Qalibrate Bv zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.